Jak reklamovat

Reklamační pořádek

1. Vždy si zkontrolujte zásilku při přebírání!

2. Jak postupovat při reklamace zboží?

3. Co musíte poslat spolu s Vaší reklamací?

4. Na jaké Poškození se nevztahuje záruka?

5. Jaká je doba na Vyřízení Reklamace?

6. Alternativní řešení sporů

 

1.
 Vždy si zkontrolujte zásilku při přebírání !

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacení zásilky od kurýra nebe pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškození. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Je nutné sepsat s přepravcem škodní protokol (ten vyžaduje přímo u přepravní společnosti nebo na poště).

 

2.
 Jak postupovat při reklamovaní zboží ?

V případě reklamace nás kupující telefonicky (e-mailem) kontaktuje a zašle reklamované zboží na adresu:

 • Euroshopy
 • (Reklamační oddělení)
 • Poste restante - Pošta Jablunkov
 • 739 91

Pokud je reklamované zboží větších rozměrů, po zboží si přijedeme k zákazníkovi (po vzájemné dohodě), proto je dobré reklamaci předem ohlásit. Zákazník posílá zboží na své náklady, vyřízenou reklamaci mu pak zašleme na naše náklady. Pokud si zákazník zboží nekoupil u nás a chce ho reklamovat, účtujeme si za vyřízení reklamace a dopravu manipulační poplatek.

3.
 Co musíte poslat spolu s Vaší reklamací ?

Každý balík - reklamace musí být řádně zabaleny (nejlépe v krabici jaké to přišlo) a má obsahovat:

- reklamované zboží včetně příslušenství (při některém zboží netřeba, proto je nejlepší nás kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky),

- kopii faktury, záruční list (pokud není, faktura slouží zároveň jako záruční list)

- popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail).

- Reklamace zboží

(formulář zde)

 

 

Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Reklamované zboží musí být dodáno čistý! Při zaslání reklamace k nám dobírkou nebude tato zásilka přijata, dobírky zákazníků nepřebíráme!

V případě reklamace postupujeme podle obecného předpisu § 622 a §623 OZ O odpovědnosti prodávajícího za vady zboží:

§ 622

(1) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

(2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

(3) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

§ 623

(1) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

(2) Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

4.
  Na jaké poškození se nevztahuje záruka ?

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • - přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
 • - znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
 • - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
 • - vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí
 • - zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
 • - přepětím, např. při úderu blesku
 • - při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
 • - mechanickým poškozením- roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

 

5.
  Jaká je doba na vyřízení reklamace ? Jáká je záruka ?

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 kalendářních dnů v souladu se zákonem č. 250/207 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Každou reklamaci zasíláme do autorizovaného servisu na další posouzení. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace. Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel, který v objednávce uvede IČO a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba je 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy  v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uveden vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží. Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.

 

6.
 Alternativní řešení sporů

V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující - spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující - spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stráncehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home .chooseLanguage.

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.

×