Obchodní podmínky

 

 

1.

 Začáteční ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Euroshopy s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 54360188, DIČ: 2121664534, IČ DPH: SK2121664534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 158817/B. (dále jen " prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

2.

 Jaké jsou naše kontaktní údaje

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Mail : info@euroshopy.cz

Telefon : +421 911 931 019

Bankové spojenie ČR - Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 383344002/5500 | IBAN: CZ7155000000000383344002 | BIC: RZBCCZPP 

 

3.

 Co je předmětem smlouvy ?

 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě-objednávce (dále jen zboží). Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy k reklamaci zboží.

 

4.

 Objednání zboží, uzavření smlouvy

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. U každého zboží je uvedena cena včetně DPH. Obrázky produktů jsou ilustrační. Technické změny a omyly vyhrazeny. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a pod.).

Vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, či písemně. Odmítnutí prodávajícího objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, využívají výhody dohodnuté při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

 

5.

 Jaké jsou ceny a průběh placení?

 

Nabízené ceny uvedené na stránkách prodávajícího jsou platné v době objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen , v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, která závisí na hmotnosti zboží.

 

6.

 Dodací lhůta

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro rychlé vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je v převážné míře stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek.

Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. 

 

7.

  Dopravní podmínky, poštovné

 

Dodací lhůta je do 1-3 dny od předání zásilky přepravci. (Avšak některý druh zboží je na objednávku - dodací doba je delší). Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků av případě, jakýchkoliv nesrovnalostí ihned oznámit přepravci. Faktura, daňový doklad jsou vloženy v balíku. V případě dobírky, doklad o úhradě zásilky předá přepravce a vybírá hotovost.

 

8.

 Zrušení objednávky - storno

 

Kupující je může stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po 2 hodinové době provozovatel začne objednávku vyřizovat). Zrušení objednávky zašle kupující e - mailem prodávajícímu.
 

9.

 Záruka a servis

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytne záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáno se zárukou minimálně 24 měsíců - při některém zboží je možnost prodloužení. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy telefonicky nebo písemně.

 

10.

 Odstoupení od smlouvy

 

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

Podle ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (zákon č. 102/2014 Sb.) Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese:

Euroshopy s.r.o.
Náměstí Svobody 1016/6
022 01 Čadca
info@euroshopy.cz

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Formulař_na_odstoupení_od_smlouvy_pdf

nebo můžete využít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky, zasláním e-mailu na info@euroshopy.cz. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášite Vy.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

11.

 Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost Euroshopy s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 54360188, DIČ: 2121664534, IČ DPH: SK2121664534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 158817/B.. Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +421 911 931 019, písemně na adrese Euroshopy s.r.o, Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca, e-mailem info@euroshopy.sk

OBLAST OSOBNÍCH DAT

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

- Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).

- Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.

- Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, informačního newsletra a podobně.

- Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.

- Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.

- Geolokalizace údaje, jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny nebo servisu

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)

Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům.

Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

  • Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:
  • Kurýrní a přepravní společnosti
  • Marketingové agentury a call centra
  • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
  • Advokátní a právní kanceláře
  • Znalci a soudní znalci
  • Inkasní společnosti a exekutoři
  • Soudy a orgány činné v trestním řízení
  • Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci
  • DOBA uschovávání OSOBNÍCH DAT.

V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 60 měsíců od jeho udělení.

V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.

V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek.

V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování. Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec. Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy. Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky. Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č .: +421 2 3231 3220,

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVÉ PRÁVA UPLATNIT

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 911 931 019, písemně na adrese Euroshopy sro, Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca, e-mailem info@euroshopy.sk Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů . V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat. Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

 

12.

 Závěrečné ustanovení

 

Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb .. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

13.

 Alternativní řešení sporů

 

V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující - spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující - spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home .chooseLanguage

 V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.

 

×