Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení (EU) 2016/699 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen "GDPR") a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Euronáradie SK s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky).

I. Základní ustanovení

Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je společnost Euroshopy s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 54360188, DIČ: 2121664534, IČ DPH: SK2121664534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 158817/B. (dále jen "provozovatel"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů: Stanislav Viležinský, tel. kontakt +421 41 433 3413, e-mail gdpr@euroshopy.sk

Osobními údaji se rozumí údaje zákazníka: titul, jméno a příjmení, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem), údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží ( číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet provozovatele).

Osobní údaje osob mladších 16 let: internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na gdpr@euroshopy.sk.

II. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Provozovatel je správcem Osobních údajů.

A) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, reklamace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem. Poskytnutí osobních údajů je nutním požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit.
Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů provozovatelem je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti provozovatele ..

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

Shoptet s.r.o. Dvorecká 628/8, Praha 6 IČ: 28935675
Kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží:
DHL Slovakia, spol. s r.o., se sídl. Letiště M.R. Štefánika, Bratislava 820 01 IČO: 47927682
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498
Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČ: 36631124
Geis Parcel CZ s.r.o. se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen IČO: 46489592
Geis CZ s.r.o. se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen IČO: 31324428

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

B) Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Provozovatel zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednaném zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

Shoptet s.r.o. Dvorecká 628/8, Praha 6 IČ: 28935675
Kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží:
DHL Slovakia, spol. s r.o., se sídl. Letiště M.R. Štefánika, Bratislava 820 01 IČO: 47927682
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498
Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČ: 36631124
Geis Parcel CZ s.r.o. se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen IČO: 46489592
Geis CZ s.r.o. se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen IČO: 31324428

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

Řešení stížností / reklamací zákazníků

Provozovatel zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

servisní partneři, dodavatelé, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

Marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele:

Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;

Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;

Zasílání obchodních informací třetími stranami: pojednává o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jde o společnosti Heureka Shopping s.r. 02387727 o Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 IČ: 02387727. Minet s.r.o. L.Svobodu 46, 97632 Badín IČ: 44325894, Pricemania s.r.o. (Zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).

Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heuréka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně - dalšímu správci - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (Zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).

Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládány v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies nezbytné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 540 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

Dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudem, apod.)
Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

III. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy. Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 , tel. +420 234 665 800

https://www.uoou.cz/


Dotčená osoba má vůči provozovateli právo požadovat

přístup k osobním údajům podle §21 Zákona č. 18/2018 Z.z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů / dále jen Zákon /,na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona,
na vymazání poskytnutých osobních údajů podle § 23 Zákona,
na omezení zpracování osobních údajů podle § 24 Zákona,
právo na přenositelnost osobních údajů podle § 26 Zákona,
právo namítat proti zpracovávání osobních údajů § 27 Zákona,
právo na odvolání souhlasu se zpracováním.

Tato práva si dotčená osoba může uplatnit kontaktováním provozovatele: na telefonní číslo +421 41 433 3412, písemně na adrese - Euroshopy s.r.o, Stanislav Viležinský, Námestie Slobody 1016/6, 022 01 Čadca, e-mailem gdpr@euroshopy.sk

Provozovatel je povinen vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

IV. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Všechny právní vztahy vznikající při zpracovávání osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
Předávání osobních údajů v do třetích zemí a mezinárodních institucí společnost neprovádí.

V. Závěrečná ustanovení

Všechny právní vztahy vznikající při zpracovávání osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Předávání osobních údajů v do třetích zemí a mezinárodních institucí společnost neprovádí.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2022.

×